Szanowni Państwo
Niniejszym mamy przyjemność zaoferować Państwu usługi w zakresie zarządzania wspólnotami.


Jesteśmy firmą, która od ponad 35 lat specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, stanowiącymi własność Wspólnot Mieszkaniowych, Gminy, Skarbu Państwa oraz mieniem spółdzielczym. Prezes Zarządu posiada licencję o zarządzaniu nieruchomościami nadaną przez Ministra Mieszkalnictwa nr 564, certyfikat kompetencji zawodowego zarządcy nieruchomości nr OIGN – ZN – 44, oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W naszej kadrze są prawnicy, informatycy, inspektorzy, księgowe, administratorzy. Mamy ekipę sprzątających oraz brygadę bieżącego utrzymania technicznego. Nasze atuty to stabilna sytuacja finansowa, ogromne zaplecze organizacyjne, techniczne, prawne oraz dobra znajomość rynku.

Proponujemy następujące formy współpracy:

 • powierzenie zarządu nieruchomością wspólną i zlecenie zarządzania,
 • zlecenie administrowania.

Proponowany pakiet usług:

(w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną)


Zarządzanie Nieruchomością:

 • protokolarne przejęcie nieruchomości,
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał oraz opracowanie planu zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu lokali,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów,
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • realizacja uchwał Wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej wynajmowanie, zgodnie z uchwałami Wspólnoty, pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone, itp.,
 • windykacja należności od dłużników,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty,
 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
 • przygotowywanie uchwał i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Techniczne utrzymanie nieruchomości:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości oraz weryfikacja zawartych wcześniej umów z dostawcami ww. mediów pod względem zgodności z prawem i ewentualne zawarcie nowych umów,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali a także chodników przed nieruchomością oraz innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź innych postanowień,
 • nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 • zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych, ciepłowniczych itp.) i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w celu zapewnienia właścicielom i najemcom lokali korzystania z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gazu, domofonów, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty,
 • zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w ww. zakresie.
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i obrębie posesji

Obsługa prawna:

 • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • przygotowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty);
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • wykonywanie wszystkich czynności prawnych koniecznych do przejęcia świadczenia usług od dotychczasowego zarządcy – w skład powyższych czynności wchodzi w szczególności sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, zawierającego charakterystykę nieruchomości i inne niezbędne informacje o nieruchomości oraz ocena stanu kompletności dokumentacji użytkowej,
 • zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym.

Obsługa księgowa:

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez te rachunki,
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
 • przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty,
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat,
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • prowadzenie obsługi związanej z bankiem i pocztą.

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” uruchomiła Internetowe Biuro Obsługi Klienta, które umożliwia uzyskanie drogą internetową wszelkich informacji o stanie swojego konta. Za pomocą tego systemu mieszkaniec może podać stan wodomierzy, a także wszelkie informacje dotyczące swojego lokalu i części wspólnych.


Obowiązki zarządcy:

Oferujemy współpracę z Zarządem Wspólnoty bądź całą Wspólnotą i proponujemy obowiązki zarządcy w zakresie:

 • stałego kontaktu z właścicielami lokali,
 • dyspozycyjność administratora,
 • stałego kontaktu i wymiany informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, strony www. firmy, telefony,
 • przygotowania i obsługi zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej w celu przedstawienia:
  – wyników finansowych za rok ubiegły,
  – wstępnego projektu rocznego planu gospodarczego i remontowego wspólnoty
  – sprawozdania o stanie finansów w zakresie wpływów z pożytków otrzymywanych z nieruchomości wspólnej (reklamy, najem, parking itp.),
 • monitorowania wydatków Wspólnoty za pomocą oddzielnego rachunku bankowego z wydzielonym subkontem dla funduszu remontowego,
 • okresowych spotkań z Zarządem dotyczących spraw bieżących z możliwością składania Zarządowi Wspólnoty w określonych terminach sprawozdań z wykonywanych czynności,
 • podejmowania działań w celu powiększania pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam,
 • zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji remontowych Wspólnoty Mieszkaniowej na określonych indywidualnie warunkach,
 • wykonywania czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością i innych usług, które będą konieczne do wykonania zlecenia Zarządu
  i wykonania planów Wspólnoty w oparciu o pisemne uzgodnienia i pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty,
 • możliwość ustalenia indywidualnie dla każdej nieruchomości wysokości wynagrodzenia Zarządcy, w zależności od zakresu świadczonych usług i wielkości nieruchomości.

Dodatkowy pakiet usług:

 • szkolenia dla członków wspólnot z zakresu obowiązujących i zmieniających się przepisów, funkcjonowania wspólnoty,
 • usługi brygady bieżącego utrzymania,
 • wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysów,
 • inwestorstwo zastępcze dla remontów bieżących i kapitalnych oraz inwestycji budowlanych,
 • pomoc w pozyskiwaniu i zagospodarowaniu gruntów (place zabaw, parkingi, MZO).

 

Z przyjemnością odpowiemy na dodatkowe pytania – telefon do kontaktu 17 85 72 905.