Osoba fizyczna i prawna może być przyjęta w poczet członków jeżeli złożyła na piśmie deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  • ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (osoba fizyczna), bądź odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu,
  • ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego bądź garażu lub wkładu budowlanego wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy,
  • ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, użytkowego bądź garażu wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy,
  • przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienie małżeństwa, a od uprawomocnienia się wyroku nie upłynęło więcej niż jeden rok,
  • uzyskała odrębną własność do lokalu obejmowanego w drodze przetargu.

Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Pobierz deklarację: