Członkowi Spółdzielni przysługuje:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
 • prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
 • prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,
 • prawo do otrzymywania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • prawo otrzymywania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni za wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
 • prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów,
 • prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,
 • prawo otrzymywania kopii rocznych sprawozdań finansowych i protokołów lustracji,
 • prawo otrzymywania kopii faktur oraz umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
 • prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
 • prawo udziału w nadwyżce bilansowej,
 • prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,
 • prawo do zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
 • prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminie określonym w Statucie,
 • prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni, na warunkach określonych wewnętrznymi przepisami Spółdzielni,
 • prawo zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • prawo zawarcia umowy o budowę lokalu oraz umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • prawo żądania zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 • prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni na warunkach określonych wewnętrznymi przepisami Spółdzielni,
 • prawo uzyskania przydziału działki pod budowę domu; prawo do ubiegania się o ustanowienie prawa odrębnej własności domku jednorodzinnego, po dokonaniu rozliczeń z tytułu kosztów budowy.