Obowiązki Członków Spółdzielni:

 • przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Nie wpłacenie wpisowego lub udziałów w ustalonym terminie stanowi podstawę do wykluczenia ze Spółdzielni,
 • wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, w terminie określonym przez Zarząd,
 • terminowo wywiązywać się z opłat wynikających z zawartych umów,
 • terminowo uiszczać opłaty za używane lokale oraz wydatki związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
 • zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych z członkiem,
 • przystąpić w wyznaczonym terminie do aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy członek Spółdzielni zgłosi żądanie o którym mowa w artykułach 12 ust. 1; 17 ust. 1; 48 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • uczestniczyć w spłacie kredytu zaciągniętego na budowę i w innych jej zobowiązaniach oraz pokrywać koszty eksploatacji i remontu nieruchomości Spółdzielni stosownie do obowiązujących przepisów,
 • utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym,
 • umożliwić dostęp do lokalu w celu dokonania niezbędnych napraw, remontów i modernizacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania budynku oraz w celu przeprowadzenia niezbędnych działań dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego i estetycznego budynku, na każdorazowe żądanie Spółdzielni,
 • korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym,
 • zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie całego lokalu mieszkalnego,
 • zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie części lub całego lokalu użytkowego,
 • współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywnością jej działania.
 • udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
 • udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
 • udostępnić lokal w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni.